Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Onderwijs

Hieraan heeft D66 mede bijgedragen :
• Het Assink Lyceum blijft in Haaksbergen gevestigd als toekomstbestendige voorziening voor voortgezet onderwijs.
• behoud van openbaar basisonderwijs.
• invoering kindpakket voor kansarme kinderen.
• realisatie doorgaande lijn kinder- & peuteropvang en basisonderwijs.
• afstemming tussen (jeugd)zorg en schoolzorg voor kinderen met een zorgvraag.
• betere kansen voor schoolverlaters door samenwerking met ROC en Werkplein.
• onderwijs en Noaberpoort-partners werken nauw samen, ook met jeugdgezondheidszorg en (jeugd)politie.

D66 wil graag vooruit door:
• het scheppen van randvoorwaarden voor beter onderwijs:
o jongeren verlaten school mét een diploma (voorkomen schooluitval) en zijn klaar voor de arbeidsmarkt.
o uitgangspunt voor jongeren uit het voortgezet speciaal onderwijs is een toekomstige werkplek in Haaksbergen.
• verbetering van het leefklimaat en de veiligheid op school:
o duurzame schoolgebouwen.
o optimaal binnenklimaat
o groene buitenspeelplaatsen
• het bevorderen van samenwerking tussen scholen, bedrijfsleven en andere organisaties/instellingen.
• het inrichten van scholen als een voorziening voor de omringende wijk (wijkactiviteiten, ontmoeting, kinderopvang en eventuele zorg in de school).
• het stimuleren van initiatieven gericht op digitale vaardigheden bij ouderen

Het scheppen van randvoorwaarden voor beter onderwijs.

Standpunten