Steun ons en help Nederland vooruit

Wonen en leven (voorzieningen, verkeer, veiligheid en vestigingsbeleid)

D66 wil graag vooruit door:

 

Het versterken van de leefbaarheid van Haaksbergen, inclusief de kleine kernen, door verbetering van het woonaanbod. Daarbij willen we

o aantrekkelijker worden als woongebied voor mensen die in de Twentse steden werken.

o rekening houden met de ouder wordende bevolking (o.a. sociale contacten en langer thuis wonen);

o aandacht voor specifieke ontwikkelingen voor de jeugd (o.a. jongerenhuisvesting);

 • De instandhouding van het huidige hoge voorzieningenniveau (winkels, sport en cultuur);
 • De Markt inrichten als centrale ontmoetingsplek en kloppend hart van het dorp;
 • Het voeren van een actief beleid om ‘winkeleilanden’ in ons dorp zo in te invullen dat ze een aantrekkelijk geheel vormen;
 • Het (eindelijk eens) realiseren van het Marktplan. Indien daarin ook een winkelcentrum wordt gehuisvest moet dit gerealiseerd worden zonder te veel nieuwe concurrentie voor bestaande supermarkten. Tevens willen we veel aandacht voor het voorkomen van lokale verkeersoverlast in het centrum, dus met voldoende parkeermogelijkheid en een veilige verkeersaanvoer. Ook moet er voldoende groenvoorziening (park) in dit centrumplan voorhanden zijn, dat op een zodanige manier moet worden gerealiseerd dat mogelijke overlast door hangjongeren bij voorbaat wordt voorkomen;
 • Het behoud van en zorg voor ons cultureel erfgoed en monumenten (zonder dat dit de energietransitie negatief beïnvloedt);
 • De actualisering van de verkeersinfrastructuur, onder meer door:
  • het stimuleren van fietsverkeer, veiligheid en 30 kilometerzones in de bebouwde kom;
  • het instellen van een voetgangersgebied en het weren van autoverkeer in het centrum-winkelgebied;
  • het verbieden van scooters op fietspaden;
  • invloed uit te oefenen op vergroening en verbetering van het openbaar vervoer;
  • het plaatsen van voldoende laadpalen voor elektrische auto’s en fietsen. In de openbare ruimte willen we meer slimme laadinfrastructuur te realiseren (lantaarnpaal combineren met oplaadpunt) en waar mogelijk op het eigen erf. Met woningbouwcorporatie Domijn willen we afspraken maken met betrekking tot het plaatsen van laadpalen bij de huurwoningen;
  • het stimuleren van het fietsen door het realiseren voldoende fiets-parkeerplekken en veilige routes door de hele gemeente. Ook zien we graag (sneI)fietsroutes tussen de diverse gemeenten in de regio, zodat meer mensen met de fiets naar hun werk gaan;

 

 • Een betere bereikbaarheid van de politie door de (her)vestiging een dagelijks bezette politiepost in Haaksbergen en de beschikbaarheid van voldoende wijkagenten;
 • Het behouden van de polikliniek met voldoende voorzieningen in Het Wiedenhof;
 • Indien ook in Haaksbergen de woningmarkt door prijsopdrijving door beleggers daar aanleiding toe geeft wil D66 bij koophuizen tot € 355.000 (de grens van de nationale hypotheekgarantie) een zelfbewoningsplicht instellen om aldus prijsopdrijving door beleggers te voorkomen en voldoende betaalbare woningen voor de lokale woningzoekende bereikbaar te houden;
 • Woningzoekende starters door de gemeente op enigerlei wijze faciliteren om daarmee te bereiken dat Haaksbergen aantrekkelijk blijft voor eigen afgestudeerde jongeren om te blijven en wellicht anderen aan te trekken.
 • Inzake Zwembad De Wilder: de huidige gemeentelijke subsidie dient afgebouwd te worden. De Wilder is een prachtige voorziening die vooral de toeristen -dus de toeristenindustrie in onze gemeente- ten goede komt; niet valt in te zien waarom de Haaksberse gemeenschap moet opdraaien voor tekorten in een zwembad waarvan de toeristenindustrie profiteert. Indien deze voorziening commercieel niet zelfvoorzienend is te maken (te denken valt nog aan een subsidie van de Haaksbergse recreatiesector die wellicht wel een belang heeft bij instandhouding van het tropisch zwemparadijs voor toeristen) is D66 voor afbouw van deze voorziening. Er zou dan slechts een instructie- en sportbad resteren voor enkel de lokale bevolking. Het energieverslindende tropisch zwemparadijs zal dan verdwijnen en dienen te worden vervangen door een zomers buitenbad.
 • Inzake Kulturhus De Kappen: de huidige exploitatie door de coöperatieve vereniging (CV) moet worden voortgezet en gefaciliteerd. Door de CV kan rechtstreeks binding met de Haaksbergse gemeenschap worden onderhouden en daardoor diens culturele behoeften zoveel mogelijk goed worden ingeschat, uitgewerkt in een aanbodprogramma en uitgevoerd. De bibliotheek kan door het aanbieden van lees- en schrijfcursussen een belangrijke bijdrage leveren aan armoedebeleid. De jeugd kan worden bereikt onder andere ook door het geven van voorlichting over drugsgebruik in ruime zin: medicijnen, alcohol, lachgas en andere verslavingen. Te denken valt ook aan het tegengaan van verslaving aan mobiele media. En De Kappen kan aan ouderenbeleid een bijdrage leveren door het helpen bestrijden van eenzaamheid. De gemeente is daarbij enkel financiële ondersteuner zonder te veel invloed. Er zal wel een haalbaar en financieel gezond plan ter goedkeuring aan de gemeente worden voorgelegd.
 • Het (financieel beperkt) faciliteren van het Museum Buurtspoorweg en de MBS spoorlijn Haaksbergen Boekelo: omdat dit bijdraagt een de aantrekkelijkheid van Haaksbergen als toeristische attractie zonder dat dit de Haaksbergse gemeenschap veel kost.

 

Laatst gewijzigd op 7 februari 2022