Steun ons en help Nederland vooruit

Samenwerking met inwoners en regionaal bestuur

 

D66 wil versterking van de betrokkenheid van inwoners bij het gemeentelijk bestuur.

 • We willen werken aan een integere overheid die zich net als iedereen aan de regels houdt.
 • Er moet actief samenspel bestaan via wijkorganen, dorpsgesprekken en initiatieven vanuit het verenigingsleven.
 • Er moet toepassing van heldere en handhaafbare regels plaats vinden met handhaving naar de menselijke maat waarbij in principe wordt uitgegaan van vertrouwen in de eigen
 • Initiatieven van inwoners om te komen tot een betere leefbaarheid in de eigen wijk door de gemeente actief worden ondersteund;
 • Inwoners willen we de kans bieden om op eigen initiatief bepaalde gemeentelijke taken uit te voeren tegen een vergoeding (Right to Challenge).
 • We staan invoering voor van de Burgeragendering, waarmee 100 bewoners vanaf 12 jaar oud een onderwerp op de politieke agenda kunnen plaatsen.

 

Op Digitaal gebied wil D66:

 • De gemeente Haaksbergen een ambitieuze, moderne en toekomstgerichte gemeente doen zijn. Daar hoort een uitmuntende digitale infrastructuur bij, zowel voor ondernemers als inwoners. We hebben in de Gemeente een dekkend glasvezelnetwerk ook in het buitengebied. De gemeentelijke organisatie moet in deze digitale wereld goed bereikbaar en beschikbaar zijn.
 • D66 wil dat iedere inwoner een persoonlijke internetpagina (PIP) bij de gemeente krijgt. Met zo’n PIP heeft iedere inwoner zelf controle over en inzicht in zijn eigen dossier. Ook moet er een digitaal volgsysteem komen voor vergunningsaanvragen, moeten er meer mogelijkheden komen om digitaal klachten of bezwaren in te dienen en moeten subsidies gemakkelijk online aan te vragen zijn.
 • Hoewel D66 de nadruk legt op het belang van digitaal, mag niet worden vergeten dat sommige inwoners digitaal nog niet kunnen meekomen. Voor hen moet er altijd een fysiek aanspreekpunt blijven en de mogelijkheid om bijvoorbeeld vergunningen op papier aan te vragen. Tevens moet de informatie op de site en andere digitale bronnen toegankelijk zijn voor de digitaal minder begaafden. Wij denken hierbij aan een ondersteunende en educatieve rol voor de bibliotheek. Daarnaast wil D66 dat de gemeente digi-coaches inzet om iedereen die dat wil, te ondersteunen.
 • D66 heeft privacy hoog in het vaandel staan. Persoonsgegevens moeten altijd veilig zijn en alleen beschikbaar voor degenen die ze echt nodig hebben. Dat betekent dan ook dat Haaksbergen als vanzelfsprekend alle AVG-regels naleeft. Ook moet er voldoende aandacht en investeringsbereidheid zijn in systemen die hackers buiten de digitale deur houden.

 

Een eerlijke, open en transparante overheid.

 • D66 wil het adagium “Zeg wat je doet en doe wat je zegt” een daadwerkelijke invulling geven in onze gemeente. We leggen de lat hoog. De invoering van de Wet Open Overheid (WOO) zal het gemeentebestuur voor belangrijke keuzes plaatsen. D66 wil daarbij een hoge mate van transparantie in beslissingen, eerlijkheid en openheid in het besluitvormingsproces, en een goede, tijdige en relevante communicatie.

 

Samenwerking in (EU)regionaal verband.

 • Het landelijk karakter kan de gemeente Haaksbergen met haar dorpskernen enkel waarborgen en bevorderen door op industrieel, cultureel en sportief terrein goed samen te werken met naburige gemeenten. Daarnaast zijn belangrijke bovenregionale voorzieningen (zoals hoger onderwijs, gezondheidszorg, veiligheid, musea, theater- en muziekcultuur) enkel te bereiken door in te zetten op versteviging van de relatie met Enschede als grootste en trekkende gemeente in Twente, tevens voorzitter van de veiligheidsregio.
 • Daarbij hoort ook -in samenspraak met (grotere) buurgemeenten in Twents perspectief- een aantrekkelijk stimulerend vestigingsbeleid voor duurzame ondernemingen met hoogwaardige werkgelegenheid. De spin-off mogelijkheden van de nabijheid van de Universiteit Twente moeten beter benut worden.
 • D66 is een voorstander van het legaliseren van softdrugs, dus een verdergaande versoepeling ten opzichte van het huidige “gedoogbeleid” dat coffeeshops dwingt illegaal in te kopen en dus de georganiseerde criminaliteit in de hand werkt. Legalisering betekent gecontroleerde aanvoer. D66 heeft met belangstelling kennisgenomen van het Duitse regeerakkoord waarin ook wordt voorgesteld softdrugs te legaliseren. Voor Haaksbergen staan we dan ook een samenwerking met Nederlandse en Duitse grensgemeenten voor om in coöperatie met regionale coffeeshops- gelegaliseerde cannabis-aanvoer te reguleren, waardoor we de criminele aanvoer de pas af te snijden en overlast door drugstoerisme verder uit kunnen bannen.
 • Ondermijning van het legale bestel en vermenging van criminele onderwereld met bovenwereld moet worden voorkomen door een actief beleid ten aanzien van harddrugs, illegale wietkwekerijen en drugsafval door illegale drugslaboratoria. We kunnen vaststellen dat deze criminaliteit uit andere delen van het land steeds naar nieuwe locaties zoekt, en ook onze gemeente daarvoor vatbaar kan zijn. Een actief, preventief toezichts- en signaleringsbeleid moet daarin onze gemeente voor criminelen onaantrekkelijk maken.
 • Maximale regionale afstemming is nodig over onder andere energietransitie, afvalbeleid, verkeer en vervoer, en de sociaaleconomische agenda. Dat kan onder meer door actief mee te werken in de Regio Twente en de Euregio. D66 wil daarbij de democratische legitimatie van deze organen niet uit het oog verliezen.
 • De centrumfunctie van Haaksbergen kan worden versterkt door het kernwinkelgebied aantrekkelijker te maken. Dit betekent dat winkels buiten dit kernwinkelgebied meer mogelijkheden dienen te krijgen om van winkelbestemming naar woonbestemming te worden omgebouwd.

 

 

Laatst gewijzigd op 7 februari 2022