Steun ons en help Nederland vooruit

Groen en duurzaam

Speerpunten

D66 is de enige partij in Haaksbergen die daadwerkelijk opkomt voor de belangen vaan duurzaamheid en een groene natuur. Ook ingrijpende en soms pijnlijke maatregelen zullen daarbij niet uit de weg worden gegaan.

 • Dorpen op het platteland moeten hun plattelandskarakter op een duurzaam-leefbare wijze kunnen handhaven
 • Gemeenten moeten onderling en met de provincie samenwerken om langjarig beleid te ontwikkelen over hoe om te gaan met het Europees landbouwbeleid, waarbij nieuwe natuur waardevol en duurzaam wordt ingericht
 • In het buitengebied moet de gemeente licht- en geluidsvervuiling zo veel mogelijk tegengaan.

 

Uitwerking

 

Om het buitengebied van Haaksbergen leefbaar te houden is het nodig om met een brede blik te kijken:

 

 • Naar het agrarisch gebruik van het land: hoe het landelijke stikstofbeperkingsbeleid goed uit te voeren met oog voor de lokale belangen;
 • Naar mogelijkheden om zoveel mogelijk natuur te behouden o.a. door waar mogelijk grond aan de natuur terug te geven;
 • Naar mogelijkheden om nieuwe vormen van wonen binnen de dorpskernen en recreatie te stimuleren; te denken valt aan beleid op woonvormen voor meerdere generaties; hergebruik van (bouw)materialen; stimulering van kleinere energie neutrale woningen voor starters met beperkte financieringsmogelijkheden op de woningmarkt;
 • Naar mogelijkheden die ervoor zorgen dat er lokaal ervaring opgedaan wordt met duurzame landbouw op het gebied van bemesting, bestrijdingsmiddelen, en het stimuleren van de biodiversiteit;
 • Naar het behoud en bescherming van het duurzaam en natuurlijk beheer van het Twentse coulisselandschap, waarbij actief gezorgd wordt voor een betere samenstelling en beter onderhoud van houtwallen en -singels,.
 • Naar de opties om als Gemeente Haaksbergen goed samen te werken met de provincie om langjarig beleid te ontwikkelen betreffende hoe om te gaan met het (Europees en nationaal) landbouwbeleid, waarbij nieuwe natuur waardevol en duurzaam wordt ingericht. Daarbij moet boeren wel een redelijke bestaansmogelijkheid worden geboden, mogelijk ook door hen te stimuleren om meer toe te werken naar kringlooplandbouw en zo min mogelijk bestrijdingsmiddelen te gebruiken (biologische landbouw).
 • In het buitengebied moet de gemeente licht- en geluidsvervuiling zo veel mogelijk tegengaan, om voor de dieren-leefgemeenschap een natuurlijke habitat te waarborgen. De gemeente zal moeten aansturen op het duurzaam en natuurlijk beheren van het Twentse coulisselandschap, waarbij actief gezorgd wordt voor een betere samenstelling en beter onderhoud van houtwallen en -singels. Het belangrijke Haaksbergs fietsgebied (in samenwerking met de Stichting Rijwielpaden Haaksbergen) kan hierdoor verder worden verrijkt, waardoor natuurbehoud en duurzaam toerisme hand in hand gaan.

 

Duurzaamheid; implementatie Duurzame Energie Strategie van de nationale en regionale overheid.

 

Algemeen

 • We willen inwoners maximaal stimuleren in het opwekken van duurzame energie door zon en wind.
 • In het geval van projecten van grootschalige energieopwekking willen we een zorgvuldige afweging tussen doel, opbrengst en landschappelijke inpassing.

 

Duurzame Energieopwekking en -gebruik:

 • D66 zal zich inzetten om eventuele gemeentelijke belemmeringen weg te nemen zoals die zich bijvoorbeeld voordoen bij monumentale panden of beschermde dorpsgezichten;
 • De aanleg van zonneparken moet kunnen worden gerealiseerd ook wanneer dit minder rendabel is.
 • Dubbelgebruik van zonneparken moet worden gestimuleerd, bijvoorbeeld door het faciliteren van de aanleg van zonneparken op parkeerterreinen, viaduct taluds, geluidswallen enz.
 • D66 wil eigenaren van grotere dakoppervlakten (bedrijfspanden, agrarische schuren) helpen te investeren in de aanleg van zonnepanelen op hun dak.
 • We willen woninghuurders de mogelijkheid geven zonnepanelen te laten plaatsen door de woningcorporatie Domijn de investering te laten financieren. Ook willen we met Domijn verdere verduurzaming van de woningen bewerkstelligen.
 • We willen de huidige legesheffing op projecten met 50 of meer zonnepanelen afschaffen.
 • D66 streeft naar aardgasvrije wijken. We willen de installatie en het gebruik van warmtepompen beter betaalbaar maken.
 • We willen het gebruik van alternatieve energiebronnen onderzoeken, bijvoorbeeld door de potentie van biogas en/of groengras te betrekken bij de realisatie van aardgasvrije wijken. Groengas ontlast het elektriciteitsnet en vermindert de CO-2 emissie. Groengas of biogas is met name van belang voor oudere woningen of woningen in buitengebied waar een hybride en/of groen gasaanleg geschikt is.
 • Onderzocht moet worden waar in onze gemeente windmolens geplaatst kunnen worden zonder overmatige overlast voor omwonenden.
 • We willen omwonenden een (financieel) belang geven bij de duurzame energie-opwekkingsprojecten in hun omgeving, om zo extra draagvlak en betrokkenheid te creĆ«ren. Het Klimaatakkoord gaat uit van het terugvloeien 50% van de opbrengsten naar de omwonenden. D66 ziet dit graag oplopen tot 66%.
 • D66 wil de potentie van energieopwekking van waterkracht en geothermie verder onderzoeken en benutten.
 • D66 wil het benutten van groene waterstof ook in onze gemeente stimuleren. Er zal een waterstoftankstation in Haaksbergen moeten komen.
 • D66 streeft ernaar dat gemeentes hun inkoopvolume realiseren door gezamenlijke regionale inkoop van duurzame gas en elektriciteit bijvoorbeeld voor het maatschappelijk vastgoed, zwembaden en dergelijke.

Laatst gewijzigd op 7 februari 2022