Steun ons en help Nederland vooruit

Financieel beleid en democratische controle

Nadat onder het vorige college de financiële huishouding van onze gemeente weer aardig op orde is gebracht, is er in de afgelopen periode in feite een financiële noodsituatie ontstaan. Die heeft het huidige college ertoe gebracht – mede onder toezicht van de Provincie- rigoureuze bezuinigingsmaatregelen door te voeren. De D66-fractie heeft zich daarbij steeds constructief opgesteld onder het motto dat geld dat er niet is ook niet uitgegeven kan worden. Niettemin zijn een aantal bezuinigingsmaatregelen door D66 kritisch bejegend en door de fractie met teleurstelling ontvangen. Meermalen hebben we moeten constateren dat er onvoldoende controle was inzake de financiële situatie: we reden in noodweer in een auto zonder ruitenwissers. Daarnaast heeft de D66-fractie meer begrotingsdiscipline bepleit, en nadrukkelijk gewezen op de noodzaak van het realistisch begroten, d.w.z. met haalbare doelstellingen: alleen dan kunnen de verwachtingen ook gemanaged worden.

We hebben tot onze teleurstelling moeten meemaken dat de gemeentelijke lasten voor huishoudens in onze gemeente de afgelopen jaren met meer dan 19% zijn toegenomen.

Het gemelde begrotingsoverschot over 2021 blijkt ook niet structureel. Er zijn extra bedragen van de Rijksoverheid ontvangen ter bestrijding van de gevolgen van de corona-pandemie, die kennelijk aan de algemene middelen zijn toegevoegd. Daarnaast is er een eenmalige bate gerealiseerd doordat (zonder dat de raad daar een oordeel over heeft kunnen uitspreken) grote parkeerplaatsen zijn verkocht aan supermarkten. Lapmiddelen die de financiën niet structureel gezond maken. D66 wil structureel begrotingsevenwicht, doch niet tegen elke prijs. Er moeten ook in het voorzieningenniveau in overleg en transparantie met de inwoners van onze gemeente de juiste maatregelen worden genomen.

De menselijke maat moet uitgangspunt blijven:

 • D66 wil dat de gemeente blijvend kritisch is op de kosten van de eigen organisatie en de inhuur van externen. We willen liever investeren in bekwaam personeel in vaste dienst.
 • We willen zorgdragen voor financiële stabiliteit, waarbij inkomsten en uitgaven in een goede verhouding tot elkaar staan. (Structurele kosten worden gedekt door structurele inkomsten)
 • Wij zien graag dat de gemeente in een benchmarkgroep van vergelijkbare gemeenten de eigen kostenstructuur en de ontwikkeling daarvan actief gaat vergelijken met andere gemeenten. Op die manier kunnen we van elkaar leren en verbeteringen aanbrengen. Ook de acceptatie en legitimatie van het gemeentelijk beleid wordt erdoor versterkt.
 • Verder zouden we elk jaar één of twee programma’s uit de begroting door de gemeenteraad intensief en kritisch laten doorlichten. Vinden we alles nog steeds belangrijk? Is het nog wel effectief? Kan het mogelijk efficiënter? Dit helpt om de gemeenteraad meer greep op de begroting te laten krijgen, zodat de raad zijn controlerende taak beter kan vervullen.
 • De OZB stijgt niet of hooguit met de inflatie. Tarieven voor riool, afval en leges zijn enkel kostendekkend, waarbij steeds kritisch gekeken wordt of het efficiënter en goedkoper kan.
 • D66 handhaaft voorlopig het beleid rondom de hondenbelasting, maar alleen om de voorzieningen voor honden en het opruimen van hondenpoep ermee te betalen.
 • Sportclubs en culturele organisaties worden bij nieuwbouw vrijgesteld van het betalen van leges als het het algemeen nut betreft.
 • D66 wil het huidige beleid van eigen bijdragen onder de loep nemen. Waar het de gezondheid, sportparticipatie en degelijke kan stimuleren zouden belemmerende eigen bijdragen afgeschaft moeten kunnen worden.
 • Daarnaast ziet D66 het verlagen of zelfs afschaffen van de toeristenbelasting en
 • Precariobelasting als investering in de economie.
 • Om maatschappelijke initiatieven te ondersteunen willen we het instrument garantstelling

Verruimen. Daarmee krijgen initiatieven meer mogelijkheden voor financiering.

Laatst gewijzigd op 7 februari 2022